shafa
Home
Bibliography
Books
Rebirth
After 1400 Years
And Human created GOD
Jenayat va Mokafaat
2500 Years of Celebration
Iranology
Video Interviews
Reza Shah Era
Oral Interviews
Letters
Photos P.1
Photos P.2
Photos P.3
Photos P.4
Photos P.5
Death- Memorials
Condolences
Condolences 2
Tributes
Tributes 2
Tributes 3
Tributes 4
Tributes 5
France M. Culture
A Life - English
Crimation Project
Dariush Shafa- 18 Jan Shahbano
Eternity
Memorial 18 Jan 2014
Forough Farrokhzad & Shafa
A.Taheri, Shafa and Regimea
B. Khosravi, Shafa and lifea
Betrayal of 33
Linkss
Contact
Face Book


پيام های همدردی به ترتيب دريافت تنظيم شده است

پيام های سوگنامه به خانواده استاد شفا

امروز ايرانيان پاک نژاد، نسل فردای ايران وکتاب خوان، عاشق فرهنگ ايران به سوگ نشسته است.
شجاع الدين شفا: 1298-1389 (2458-2549)

کيوان شيد 28 فروردين 2549

استاد دکتر شجاع الدين شفا، خردبان، فردوسی زمانه ديگر درميان ما نيست.

آنچنانکه فردوسی هزارو اندی سال پيش در پی قادسيه اول با شيوائی سخن، فرهنگ و نماد های ملی ايرانی را پاس داشت و مارا به هزاره ای ديگر رهنمون شد، در پی قادسيه دوم پس از سال 1979، فردوسی زمانه استاد دکتر شجاع الدين شفا با شيوائی انديشه با سخنی که رو به جوانان کشورمان بود در پی آن شد تا مشعل بيداری ايرانيان را روشن نگاه دارد. شجاع الدين شفا براستی به روايت کتاب «تولدی ديگر» زايشی دوباره درميان ايرانيان پديد آورد. انديشه ای نو در ميان مردم رواج داد و مشعل آنرا تا امروز که چهار بامداد به زمان پاريس چشم از جهان بست روشن نگاه داشت.

اوبه تنهائی برعليه ضحاکان زمانه قدعلم کرد و آرزو داشت آزادی ايران را درکنار جوانان ايرانی پاس بدارد. دوستاران و رهروان راهشان هم آرزو داشتند در زنده بودنشان مراسم پاسداری از خدماتشان را برگزار کنند. ولی از بد زمانه چنين امکاناتی فراهم نشد.

تاريخ حماسه ملی ايران با سخنوران، نويسندگان، تاريخ نگاران، گويندگان و چکامه سرايان زنده مانده است. راهی که فردوسی توسی وهمانند او استاد شجاع الدين شفا مشعلدار آن بوده اند.

دوران پاسداری از فرهنگ از دوره هخامنشيان و پهلوانی از دوران کيانيان، تورانيان و ايرانيان پاک نژاد همچنان تا پايان دوران پهلوی ادامه داشت، پس از يورش ضحاکيان وابسته به بيگانه، چنان گمانه زده می شدکه دوران پهلوانی وپاسداری از فرهنگ وارزش های ملی نيز سر آمده باشد؛ ولی کسانی مثل، فردوسی، حافظ، مولوی، اميرکبير، قائم مقام، رضا شاه، اميرفيض، مسعود انصاری، مهدی شمشيری، شجاع الدين شفا و و.. که سنگ های بنيادين کاخ فرهنگ ايران هستند، همانند پهلوانانی از تاريخ، فرهنگ و ارزش های ملی ما پاسداری کرده اند. هرگاه يکی از اين نمونه ها در ميان مردم نباشند بنياد فرهنگ سست می شود، از اينرو شايسته است همواره نام آنان زنده نگاه داشته شود.

داستان هایی در فرهنگ ايران داريم که درونمايه تراژيک دارند، سوگ سياوش در شاهنامه يکی از اين داستان ها است.

همانطور که رستم در شاهنامه شخصيت بی نظيری دارد کسانی مثل شجاع الدين شفا استثنا های تاريخ ايران بشمار ميروند.

همانطور که درچهره های کاويده بر ديوار های تالار های تخت جمشيد و پله های آن نمودار است جنگاوران و پهلوانان و پاسداران فرهنگ وارزش های ملی ايران از شاهزادگان وفرمانروايان نبوده اند، فــَـره پهلوانانی هستند که به ياری فــَره پادشاهی رفته اند.

در داستان کاووس، رستم که نماد فــَره پهلوانی است به نجات فره پادشاهی می رود، در داستان قادسيه دوم، شجاع الدين شفا، با شجاعت تمام به نجات فــَره ايرانی می رود. شجاع الدين شفا تجلی يکی ديگر از استوره های ايران است.

آنچه استاد شجاع الدين شفا آغاز کرده شاهراهی است که نياز به نگاهداری و نگاهبانی دارد، حال اين وظيفه ما است تا راه اورا دنبال کنيم. نبايستی پروانه دهيم اين مشعل خاموش گردد.

ما امضا کنندگان در چنين روز بسيار ناگوار به سوگ نشسته و برای دلجوئی به همسر گرامِی ايشان، به فرزندان و خانواده محترم شفا، و دوستاران و رهروان راهشان هم پيمان می شويم:

اميرفيض حقوقدان، حميد منصوری، مهدی شمشيری پژوهشگرتاريخ، ض باونديان، ج-ک مبارز سياسی، م- افتخاری، پ- بهمند، م- کاوه زاده، رضاپرديسان، و نگارنده ح-ک.


17-Apr-2010
Today is a sad day. Today, my beloved grandfather, Baba Shafa, passed away. My tears are rolling, my body is aching and my heart is heavy. This is a sad day. What a loss for entire generations. A man larger than life, relentless, never stopping, never shying away from putting pen to paper. One man, one fountain pen. He influenced the life of so many, with his fountain pen. He searched and wrote, he got angry and wrote - every time he felt it, he wrote it. His fountain pen was his most powerful weapon. His only regret was to not have had time to write his latest book, that he just finished writing in Persian, in French. He passed away at home, in his bed, as he wanted. He knew his time was up, and did not want to go in the hospital. He was released from the hospital last Wednesday, and in the early hours of Saturday, April 17th, passed away in his home, in Paris.

I spoke to him last week, while in the hospital. He barely had strength to speak, but he gathered enough strength to speak to me, and his voice was the voice I knew, not the weakened voice of the past few weeks. He knew his time was up. I promised him I would write that book that he had told me to write a long time ago. I promised him I would personally get Tavalody Digar translated. Today, I write from the heart. I will miss my grandfather so much.

Many will be writing of his accomplishments, of his contributions to culture, to the truth, to humanity. Many will list all of his titles, his doctorates, his numerous books, his positions, his medals given by heads of state. Many will attest to the difference he made in each person's life. I am grateful to all of them.

But above all, I miss you, Baba Shafa.
Love you, Atossa, your granddaughter


خواهش می کنم مراتب همدردی تمام خانواده ما را و پیام تسلیتمان را به داریوش برسانید. کاش ما هم می توانستیم در مراسم حاضر باشیم. لطفا فیلم و عکس های مراسم خاکسپاری را هم برای ما بفرستید
شهرزاد - شفا

تسليت
فاجعه ملی درگذشت استاد والامقام جناب آقای دکتر شجاع الدين شفا، نمونه کامل ايران دوستی ووطن پرستی وراه گشای بيشترين پژوهشگران تاريخی ايران را، که هميشه از مهر بی پايانشان برخوردار بوده ام، به خانواده محترم و به همه ميهن پرستان و عاشقان ايران و دوستاران فرهنگ کهن باستانی ايران و به ملت ايران تسليت می گويم.
دکتر اسد الله نصر اصفهانی

ضـايـعة مـلي

استاد بزرگ جناب آقاي دكتر شجاع الدين شفا، يكي از پايه گذاران پژوهشهاي تاريخي روشنگرانه ، در آرزوي آزادي ايران وبوسه برخاك ميهن، در گذشت. كوشش پيگير چند دهه در گردآوري اسناد ومدارك براي تدوين گاهنامة پنجاه سال شاهنشاهي پهلوي ، كه به همت ايران ياران پس از فاجعة 57 در پاريس چاپ وپخش گرديد، پژوهشهاي عالمانه واستادانه در زمينةجهل و خرافات مذهبي و دكانداران دين و گامهاي ارزنده ايكه براي آشناسازي نسل جوان به ماهيت واقعي دينی و مذهبی جمهوري جهل وجنون اسلامي برداشت، از جمله خدمات جاودانة استاد به تاريخ و ملت ايران است.

دليري و شهامت ستايش انگيز استاد شفا كه بي پروا وبي هراس از تكفير و حكم ارتداد، عاشقانه و عالمانه و با تفكر علمي به كالبد شكافي خرافات ديني وچاپ و پخش دست آوردهاي خو د پرداخت در تاريخ پژوهشهاي علمي و مذهبي جايگاهي رفيع و ماندگار خواهد داشت.

كنگره همبستگي ايرانيان با اندوه بسياردر گذشت اين شخصيّت ملي و تاريخي و ادبي و ضايعة بزرگ جبران نا پذير را به خانواده و بازماندگان گرانقدر استاد شفا و به ملت ايران تسليت ميگويد.

كنگرة همبستگي ايرانيان


شيرين نشاط - و تارنمای سربازان و جانباختگان


با اندوه فراوان در گذشت بزرگ مرد ایران دکتر شفا را از صمیم قلب به خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و آرزوی بهترین‌ها را برای بازماندگان این بزرگ مرد را دارم، مرا در غم خود شریک بدانید.

ارادتمند فرشاد بان


اگرچه دوست ارجمندم جناب شجاالدين شفا دور زماني ميشد که بيمار بود و در اين يکي دو هفته گزشته بزحمت سخن ميگفت ولي خبر درگزشت ايشان همه دوستان را شوکه کرد. انسانهائي در اين جهان هستند که درگزشتشان کمبود و خلاء جبران نشدني ايجاد ميکند و جناب شفا از آنها هست. هنوز اين خبر براي من باور نکردني است. آرزو ميکردم که ايشان هم ميماندند تا پيروزي و آزادي مردم ايران را ببينند. با اينکه ميدانم که روان ايشان هم اکنون با ماست چون پيوند ما در دل و انديشه يکدگر بسته شده و انديشه و احساس فنا ناپزيرند. همدردي خودم را به همسر گرامي ايشان ،فرزندان و تمام دوستان ايشان ارمغان ميکنم.
خسرو خزاعي( پرديس)


ایران یاران ارجمند

هم پیمانی من را هم بپذیرید - میگویم: یکی دیکر از استوره های کشورمان از میان ما رفت . روانش شاد
دکتر ایرج پروین

کپنهاگ 28 فروردین 2569
درود به همسر و فرزندان استاد شجاالدین شفا
با اندوهی فراوان آگاهی یا فتم که دیگر گنجینه ی بزرگ ادب و تاریخ فرهنگ ایرانمان دیگر برایم نوشتاری برجای نخاهند گزاشت گرچه استاد روی از ما برتافتند ولی تا چرخ به چرخ است ایشان زنده و جاودان خاهند بود
نامش جاودان
یادش گرامی روانش انوشه باد
دوستدار همیشگی استاد شفا
شاهین آریایی

با درود فراوان خدمت شما و خانواده استاد شفا با اطلاعات و کتابهایی که توسط استاد نوشته شده خدمت بزرگی به ما ایرانیها کرد روحش شاد باد و یادش گرامی باد
محمود محمود

With my deepest condolences on losing a great patriot, nationalist master of knowledge, history and literature who served his entire life to educate his compatriots and shed lights in their minds and lives.
Firouzeh

بهنگام مصیبتهای بزرگ آدمی از پیدا کردن کلامی مناسب برای ابراز غم و حسرت باز میماند و اکنون یکی از آن لحظات است.
از دست دادن استاد دکتر شجاع الدین شفا چه برای آشنایان و دوستاران ایشان و چه جامعه ایران تاسفی ابدی است. روانش شاد ویادش تا ابد گرامی باد.
دبیرخانه تشکیلات تداوم شاهنشاهی ایران

با دورود،
قبل از همه چيز فوت اين عزيز را به همه تسليت گفته، اميدوارم که روح ايشان هميشه در کمال آسايش به سر ببرد. خواستم فقط از طريق اين ايميل از کار های ايشان تشکر کرده باشم، من اسم ايشان را (فردوسی زمان) گذاشته ام. که با کارشان روشنائی در جامعه ما بوجود آوردند. با کلام خيلی ساده مرسی برای همه کارشان. روحشان شادباد.
ايران- کيان کيانی

تسليت عرض می کنم.
استاد شفا يک گوهر هستند که هميشه بين ما باقی خواهند ماند.
الف کاوه ايرانی - تهران ايران

با درود
اميدوارم استاد شفا به زودی از جایی که در آن است، شاهد آزادی ما باشد، ايشان و رضا فاضلی، فريدون فرخزاد، همگی همسنگران جانباخته در غربت، و همه کشته شده های راه آزادی ميهنمان با ديدن آزادی ميهن، شاد شوند و ببينند که ايران به سوی بهبود و بازيابی پيش ميرود.
اميدوارم ما زنده ها هم به آرزوی خود برسيم و بتوانيم هدفی برای زندگی خودمان برگزينيم. نه اينگونه بی هدف وبی آرمان روز را شب و شب را روز کنيم ودر حسرت زندگانی آزاد و شاد به سوی پيشرفت بمانيم
اگر از استاد شفا تصويری دارطد و امکان دارد خواهش دارم آنرا به من بفرستيد تا بتوانيم چهره ايشان را هم ببنيم، چون من خودم با اينکه ايشان را تا حدودی می شناسم، ولی تا بحال چهره ايشان را نديده ام!
متشکرم
رضا- ايران


با درود های بی کران من را در اندوه خود شريک بدانيد.
دخی عبدی

Mr. HC.
I am very sad to hear the news of Ostaad Shafa's passing. My condolences to you as well as you have said he was a good friend to you. I will send a separate email to the family member.

I am still trying to internalize the death of Ostaad Shafa. For the past couple of days I have been reviewing a memory that has been replayed in my mind remembering the events of exactly 43 years ago. I remember how Ostaad Shafa helped us (me and my late husband, Seifi E) when we had our car accident near Esfahan. I was able to shed some tears... mourning Ostaad Shafa's death in isolation in the past couple of days. Tears of joy knowing a great man, and tears of sadness losing a great man. A man with huge heart and spectacular mind.

I was only 17 when my husband and I had the horrible car accident. It was during the Noruz holidays and 21 days after our wedding which we were in our way for honeymoon to Shiraz when the car accident happened near Esfahan. I was in a coma for three days and my husband went to coma for 40 days and when he eventually woke up he had retrograde amnesia. He had forgotten his past when he woke up. He needed to have brain surgery immediately in Isfahan hospital and there were no brain surgeons in that hospital or even Isfahan due to Noruz holidays. My family had contacted Mr. Shafa and he arranged medical facilitations from Tehran to rescue my husband in the state of coma. I never forget Mr. Shafa's kindness. His big heart. I am honored to have worked as an intern librarian under his auspices at Pahlavi Library. I like to share my memory with his family sending this eulogy noting the precious memory engulfing me of a great man that NOT only we learned so much from him historically, teaching us many lessons in life, BUT ALSO he touched many lives. We became familiar with his true "Essalat" (a genuine gentleman) which I treasure the memory of him and feel elated to have had the honor of knowing him in my life span.

My condolences to his family members expressing my heart felt sadness. We were blessed to know a great man.

In the Memory of Honorable Shafa,
Farideh Nejat


To all family of Dr. Shafa,
Please accept my deep condolences for such a big loss in Iranian culture. He was such a great human.
Thanks,
Hoda


ابراز همدردی
جناب آثای داریوش شفا
درگذشت استاد شفا را به شما و دیگر اعضای خاندان ارجمند شما صمیمانه تسلیت می گویم. نام گرامی آن ادیب و پژوهشگر ایراندوست در تازیخ ایران همواره به نیکی یاد خواهد شد
با احترام نادر صدیقی


آنچنان مهر توام دردل و جان جای گرفت که اگرسربرود از دل و از جان نرود. «حافظ»
امروزصبح بوسيله دوستی درشهر پاريس ازدرگذشت بزرگ مرد فرهنگ ايران جناب دکترشجاع الدين شفا آگاه شدم. مردی که همه مساعی خويش را مصروف اعتلا و پيشرفت فرهنگ ورجاوند ايرانی و مبارزۀ پيگير با شب پرستان، کوردلان وانيرانی نمود که ساعی اند تا چراغ پرفروغ فرهنگ جاودانۀ ما را کورسو نمايند.
پدافند پيگيراين برومند فرزند ايرانی نژاد از ارزشهای ملی و ميراث فرهنگی ايران زمين با مرگ او به انتها نخواهد رسيد. مشعل روشن و پرفروغی که او بدست نسل خردمند، آزاديخواه و جوان ايرانی داده است، اينان را درمسير پرنشيب و فراز وعرصه های آفندی با دشمنان اين مرز و بوم در آينده همياری خواهد نمود. ديری نخواهد پائيد که باهمت والای اين سرداران اسطوره ای و پروزش يافتگان مکتب آن انوشه روان، سرزمينمان از يوغ مفعولان تاريخ 1400 ساله رها خواهد شد وانديشه های سترگش چون باروئی بلند ميراث هزاران ساله مان را از خطردشمنان اين آب و خاک مصون خواهد داشت.
اينک به نمايندگی ازسوی همۀ هموندان جنبش سربازان وطن پرست ايران «نوپا» و ماهنامه اينترنتی سربازان اين مصيبت بزرگ و فقدان را ابتدا به همۀ شيفتگان فرهنگ وتاريخ پرشکوه ايران و سپس به خانوادۀ محترم شفا و کليۀ وابستگان ايشان صميمانه تسليت گفته برايشان صبروشکيبائی از اهورمزدای بزرگ مسئلت داريم. پاينده باد ايران
ـ آريوبرزن داريوش

ایرانیار گرامی
مرا نیز در سوگ از دست دادن استاد شجاع الدین شفا سهیم بدانید
در این روزهای حساس تاريخ کشورمان . ایران یکی از شایسته ترین ومیهن پرست ترين فرزندان اش را از دست داد.روان اش شاد وراه اش جاودان باد
امروز مام میهن فرزندی را از دست داد که یکی از میهن پرست ترین فرزندان تاریخ معاصر ایران بود.
درگذشت استاد شجاع الدین شفارا به پیشگاه همه میهن پرستان ایران اهورائی تسلیت عرض نموده وآرزومندم فرزندان راستین ایران راه اش را که همانا سرافرازی وسربلندی ایران وایرانی بود پیگیری و ادامه دهند .روانش شاد
کاوه سراج .لندن

Dear Dr Shafa family,
My condolences for the passing away of your Husband, father and our hero May he rest in peace. Iran has lost a man who we can't replace. He was our wake up call, to find ourselves as Iranian, and our history.
Mandana Shayagan


در گذشت زنده یاد شجاع الدین شفا را به فرزندان ایشان و تمامی ایران دوستان تسلیت عرض مینمائیم
مرداویج زیاری و هموندان جمعیت خردپیشه گان ریشه ای ایران
Dear Mr. Daryoush Shafa &
the honorable members of Shafa family;

The passing away of Dr Shojaeddin Shafa is a great tragedy for Iran & everyone who is fighting for a free and democratic Iran. Dr. Shafa's death came as a big shock to everyone who valued his life time services to Iran. His loss is immeasurable & his knowledge and wisdom irreplaceable for all of us. I wish I believed in God and I do not but sadly if there is a God, than it is perhaps his way to take all the good men and women and keep the evil ones alive. No word can describe the sense of loss and sadness in me.

God bless his soul.
Paayendeh Iran.

Mohammad-Reza Pardisan, London.


,با درود
افسوس و صد افسوس از خبر مرگ مرد بزرگ انديشه دکتر شفا بسيار اندوهگين شدم
خسرو فــَـروَهـَر


با درود
هم رزم و هم اندیش گرامی آگاه شدم همچون من در سوگ پدر نشسته ای.با شما همدردم ولی میدانی که یارای هم راهیت را در مجالس مربوطه ندارم که دلم بد جوری داغ دار پدرم است. برایت از خدای ایران صبر خواستارم.در غمت شریکم مرا نزدیک خود بدان اگر کاری از من ساخته است بگو .تنها نیستی همواره مثل یک خواهر با تو هستم
دوست و همدردت ماندانا

در سوگ از دست دادن استادی خردمند و ایرانیاری بزرگ
استادی خردمند و ایرانیاری بزرگ از میان ما رفت روانش شاد وراهش پایدار باد
بهزاد از نروژ

ستاره ای دیگر از آسمان ادب وفرهنگ ایران پرکشید وشهاب گونه بسوی ابدیت شتافت
استاد شجاع الدین شفا چهلچراغی بود که با انتشار انوار فکریش راه تازه ای را در پیش پای نه تنها جوانان که میان سالانی که کوله باری ازجهالت وخرافات را حمل میکردند نهاد او نه تنها به فرهنگ وتاریخ ایران خدماتی بس ارزنده نمود که راه را برای عاشقان آزادی ایران هموار نموده وتلاش نمود تا جوانان ما دراین راه پر خطر گام نهند تولدی دیگر ایشان را دقیقا میتوان با بزرگترین آثار ایرانیان گذشته مقایسه نمود راهش پر رهرو وروانش شاد
کمبودش برای آنان که به راهش رفته اند دردی جانگداز است
بهمن پاشائی

بنام خداوند جان و خرد
با درود خدمت خانواده محترم استاد شجاع الدین شفا
امروز از طریق رسانه های فارسی خبر درگذشت استاد عزیزم جناب شجاع الدین شفا را شنیدم و بسیار اندهگین شدم . وظیفه خود دانستم به عنوان یکی از علاقه مندان به ایشان پیام تسلیتی خدمت شما گرامیان تقدیم بدارم . امید دارم خداوند به شما سبر بدهد.. من در ایران هستم و امکان حظور در میان شما عزیزان را ندارم و نمیتوانم حظوری تسلیتم را از فوت استاد عرض نمایم . اما من و دیگر دوستداران ایشان در غم شما شریک هستیم . برای شما و دیگر دوست داران استاد شجاع الدین شفا سلامتی و پیروزی در راه مبارزه با خرافات را آرزومندم.
با تشکر - سمکو ترابی یک جوان از ایران

بنام خداوند جان و خرد
با درود خدمت خانواده محترم استاد شجاع الدین شفا
امروز از طریق رسانه های فارسی خبر درگذشت استاد عزیزم جناب شجاع الدین شفا را شنیدم و بسیار اندهگین شدم . وظیفه خود دانستم به عنوان یکی از علاقه مندان به ایشان پیام تسلیتی خدمت شما گرامیان تقدیم بدارم . امید دارم خداوند به شما سبر بدهد.. من در ایران هستم و امکان حظور در میان شما عزیزان را ندارم و نمیتوانم حظوری تسلیتم را از فوت استاد عرض نمایم . اما من و دیگر دوستداران ایشان در غم شما شریک هستیم . برای شما و دیگر دوست داران استاد شجاع الدین شفا سلامتی و پیروزی در راه مبارزه با خرافات را آرزومندم. با تشکر - سمکو ترابی یک جوان از ایران

پروانه ای ديگر، در شعله شمع ِ عشق ِ به وطن و بدور از ميهن سوخت و پيکر به خاک داد و روح ِ بزرگش، فرشته ای ديگر را به جمع ِ فرشتگان ِ آسمان افزود .

" استاد شجا الدين شفا " ، با رفتنش ، گلزارِ محبت را تهی و عاشقان را با چشمانی پر از اشک تنها گذاشت . او آزاده ای عاشق بود، که آرزوی نجات ِ معشوقش ميهن و بازگشت به هويت ِ پر افتخار ِ ملی را داشت، ولی زمان او را فرصتی نداد و ابديت، او را بسوی خود طلبيد.
" جنبشِ سياسی- اجتماعیِ پيروان نظام مشروطه به پادشاهیِ رضا شاه دوم"، درگذشتِ اين آزاده را به تمامی ِ آزادگان و همچنين بازماندگانِ اين مرد ِ بزرگ تسليت گفته و آرزوی شکيبايی و استقامت را داشته و خود را در اين اندوه شريک ميداند .

استقامت و شکيبايی، حرفه آزادگان است، و در راه و ياد او، در پذيرش اين غم بزرگ، بايد شکيبا باشيم و سوگند به ايران و روح پاکِ همهء جانباختگانِ راهِ آزادی ، معشوق ِ همهء دلهای پاک " ميهن " را تنها نخواهيم گذاشت . با قلبهايی پر از درد، به بازماندگانش ، اين غمِ بزرگ را تسليت ميگوييم .

" جنبش سیاسی اجتماعی پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم "
پاینده ایران ، جاوید شاه و آئین پرافتخار پادشاهی
از سوی دفتر سياسی – شهريار فتحی


با درود خدمت شما هم وطن نميدانم چه بگويم، بايد به همه به رضا شاه دوم؛ شهبانو فرح و شما و تمام مردم ايران تسليت بگويم. چقدر طول می کشد تا دوباره شخصيتی چون دکتر شفا بوجود بيايد. شهراد از يزد

روان پاک استاد شجاع الدین شفا شاد، یادش گرامی وراهش جاویدان
سر هنگ کوروش آریا

شفا به گردن اين نسل و نسل های آينده خدمت کرد، روحش شاد
ر کردار - ايران

تسليت
با عرض تسليت برای درگذشت دکتر شجاع الدين شفا من واقعا متساسفم اميدوارم نسل جديد ايران با خواندن کتاب های استاد از خرافات 1400 سال پيش بيرون بيايند.
با سپاس فرواوان - عليرضا از ايران


درگذشت جانگداز دکتر شفا را به شما و همه بستگان شما تسلیت میگویم
ازاین درد جانگدازامشب بیدار ماندم و این رباعی برای ان بزرگوار سرودم که امیدوارم پذیرای ان باشید

کوچید شفا چراغ شب کم داریم
ناچارگرفتار شبی دشواریم
ای پرتو اندیشه تو اسوده بخواب
با خامه ی تو ما سده ها بیداریم

البته مصرع نخست را اینگونه نوشته بودم که دگرگون کردم
کوچید شفا ستاره ای کم داریم
که اندیشیدم با ستاره خانه ای روشن نمیشود
روانش شاد-صایین فرا قلعه ای


برگ 1 - برگ 2 - برگ 3
shafa
 

This is Official website of Dr. Shojaeddin Shafa © 1995-2010
اين تارنمای رسمی استاد شجاع الدين شفا است  ©  1995 -2010
.