MenuEnglish-Shafa 

گفتگو ها

سالهای رضاشاهی ـ سالهای تحول ایران از عصری به عصر دیگر

گفتگوی بانو کلودين شفا (همسر استاد شفا) درباره زندگی، کتاب ها و تلاش های استاد شفا 10 اکتبر 2013 بزرگداشت استاد شجاع الدين شفا از سوی راديو اسراييل و گفتگو با آقای داريوش شفا 22 نوامبر 2012
بزرگداشت استاد شجاع الدين شفا از سوی راديو اسراييل و گفتگو با آقای داريوش شفا 15 نوامبر 2012
بزرگداشت استاد شجاع الدين شفا در تل آويو و گفتگوی راديو اسراييل با آقای داريوش شفا -19 جون 2012

نکوداشت استاد شجاع الدين شفا به روايت راديو اسراييل - بخش 1

نکوداشت استاد شجاع الدين شفا به روايت راديو اسراييل - بخش 2

آقای داريوش شفا - ميترا - جشن های آخر سال ترسایی- نام روز های ايرانی و گاهنامه ترسایی

گفتار آقای داريوش شفا، در سالگشت درگذشت استاد شچاع الدين شفا در انجمن فرهنگ ايران پاريسUndefined
پيشگفتار - معمای اديان
 

This is Official website of Dr. Shojaeddin Shafa © 1995-2010
اين تارنمای رسمی استاد شجاع الدين شفا است  ©  1995 -2010
.