MenuEnglish-Shafa 

به آگاهی میرساند به دليل اينکه دامنه پيشين که به پاس خدمات به استاد شجاع الدين شفا پيشکش شده بود در آدرس sh-shafa.com بسته شده است و ديگر فعال نيست اين تارنما جايگزين تارنمای پيشين می شود هرگاه مشکل فنی آن تارنما برطرف گردد به همين آدرس وصل خواهد شد.

لازم به ياد آوری است که نوشته های، سخنرانی ها و گفتگو های راديویی گنجانده شده در اين تارنما تا زمان زنده بودند استاد با نظر استاد شفا و سپس با نظر همسر ويا فرزندان وخانواده آن شادروان تنظيم شده است وهر تارنمای ديگری با هر نام و مشخصاتی منسوب به استاد شفا نمی باشد و اعتبار حقوقی ندارد.Re-Birth, Shafa, Iran
 

This is Official website of Dr. Shojaeddin Shafa © 1995-2010
اين تارنمای رسمی استاد شجاع الدين شفا است  ©  1995 -2010
.