sidemenue


پس ازهزارو چهارصد سال
پوشينه نخست
دکتر شجا الدین شفا  

 سخنی درباره اين کتاب

فهرست

   سرآغاز
يکصد کتاب کليدی ۱
يکصد کتاب کليدی ۲
اطلاعات اصولی در باره قرآن
بررسی غربيان در باره قرآن
سالهای مدنی محمد ۱
سالهای مدنی محمد ۲
سالهای مدنی محمد ۳
اسلام و قرآن بعد از محمد
خلافت اسلامی در دوراهی تاريخ
اسطوره ها و واقييتها
ارزشيابيهايی از پژوهشگران
بازگشت بت پرستی ۱
بازگشت بت پرستی ۲
جای پای سعد وقاص
نامه محمد به خسرو پرويز
آنچه در قادسيه گذشت
قتلهای زنجيره ای در بغداد
فاجعه زرتشتيان
حماسه ای در طبرستان
کارنامه خلافتهای اسلامی
خلفای اموی 

خلفای عباسی
خلافتهای مصر، اندلس و عثمانی
زندگی خصوصی اميرالمومنين ها

پوشينه دوم

کارنامه ۱۴۰۰ ساله
 حکمرانان ايران مسلمان

ترکان غزنوی -- غوريان
ترکان آل افراسياب و غز
ترکان سلجوقی و خوارزمشاهی
ايلخانان، چوپانيان و سربداران
قزلباشان صفوی ۱
قزلباشان صفوی ۲
ترکان افشار، خاندان ايرانی زند
ترکمنان قاجار ۱
ترکمنان قاجار ۲
کارنامه بيضه داران دين
آزاد انديشان
تشيع ۱; - تشيع ۲
ماجرای امام دوازدهم ۱
ماجرای امام دوازدهم ۲
غلاهً شيعه و حديث سازان
علم در قلمرو آخوند
پايان سخن
اسلام آنطور که من درک ميکنم ۱
اسلام آنطور که من درک ميکنم ۲

فهرست منابع

 


سخنی درباره اين کتاب


دوهزار و چهارصدمين سالگرد نبردی که شمشيرکشان عرب آنرا فتح الفتوح ناميدند، و بر نيمی از تاريخ ۲۸۰۰ ساله ايران ما - و پرشکوهترين نيمه آن - نقطه پايان نهاد، شايد اصولی ترين پرسش کتابی که درست در چنين سالگردی منتشر ميشود، ميبايست اين باشد که ترازنامه  ۱۴۰۰ سال ديگر همين تاريخ چيست، و چرا بجای برخورداری از آن « مساوات و عدالت اسلامی و رستگاری اين جهانی و آن جهانی » که ظاهراً شمشيرکشان قادسيه و جلولا وعده آنرا داده بودند پس از چهارده قرن حکومت بيوقفه وارثانشان، ابرقدرت سياسی و فرهنگی ديروزی جهان به روز يک کشور جهان سومی عقب افتاده و ورشکسته دنيای امروز افتاده است.

با اينهمه بررسيهای گسترده من برای نگارش کتابی که اکنون به عنوان مکملی بر « تولدی ديگر» تقديم خوانندگان برونمرزی و بويژه درونمرزی خود ميکنم، مرا متوجه کرد که حتی در همين هزار و چهارصدمين سال فتح الفتوح پرسش بازهم اصولی تری برای ملت ما وجود دارد که با همه اهميت آن تاکنون نه مطرح شده و نه پاسخی دريافت داشته است. بدين دليل که در طول همه اين سالها از جانب کليه دستگاههای خلافت اسلامی و حکومتهای اسلامی و روحانيون اسلامی بصورتی پيگير کوشيده شده تا درست همين پرسش در جهان دربسته اسلام مطرح نشود تا الزاماً پاسخ دادن بدان نيز پيش نيايد. اين پرسش اصولی که اگر در اين جهان دربسته مطرح نشده، در عوض بخش بزرگی از ديگر پژهشگران بررسيهای اسلامی عصر حاضر برآن انگشت نهاده اند اين است که آيا آن شمشيرهايی که بنام اسلام در ايران و بدنبال آن در بسياری از سرزمينهای ديگر کشيده شد، واقعاً بخاطر همان اسلامی کشيده شد که بنيانگذار آن آنرا آيينی اصولاً برای قوم مشرک عرب و خودش را پيغمبری براي قوم عرب و کتابش را کتابی عربی برای مردم عرب اعلام کرده بود؟ و آيا از ديدگاه واقعيت تاريخی اسلام شمشير کش سعد وقاص فقط روپوش استتاری نبود که به سفارش ابوبکر و عمر برای دادن مشروعيتی مذهبی به امپرياليسم نوخاسته شمشير و غارتی که ايران، نخستين و بزرگترين قربانی آن بود، شکل گرفته بود؟ و نتنها خود محمد درباره آن رهنمودی نداده بود بلکه درست باالعکس در خطابه معروف حجه الوداع خويش ماُموريت خود را با استقرار اسلام در عربستان پايان يافته اعلام کرده بود و مطلقاً سخنی از شمشير کشيهای آينده به ميان نياورده بود؟

در نيمه اول قرن نوزدهم Alexis Tocqueville  سياستمدار و تحليلگر نامی تاريخ، در ارزيابی انقلاب کبير فرانسه با آنکه خودش از موافقان اين انقلاب نبود نوشت: « اين انقلابی که آغازگر عصر تازه ای در تاريخ بشر بود در درجه اول بدست روشنفکرانی بنياد نهاده شد که جز قلم خويش سلاحی وجز انديشه و منطق خود نيرويی در اختيار خويش نداشتند، و با اين وصف توانستند نه تنها امپراتوريهای کهن را فروريزند، بلکه بر ساختارهای اجتماعی کهنی نيز که کليسا در طول قرون ساخته بود خط بطلان بکشند.»

آرزو کنيم که در سرزمين کهنسال فروغ ما نيز با همه ظلمت زدگی امروزی آن روشنگريهای امروز حامل همان پيامی برای فردا باشند که روشنگران ديروز انقلاب فرانسه برای غرب ظلمت زده زمان خودشان بهمراه آوردند.


 

ReBirth

Comments & Views

What others said

Links

 

This site is dedicated to all Iranians

Copyrighted 2002-2004

Exclusive Site of Dr. Shojaedin Shafa

E-mail: Shafa

 

To read Parsi text Adobe Acrobat is required.